Algemene voorwaarden

Dressuur- en Africhtingsstal Solvej gevestigd te Einighausen, ingeschreven bij de KVK met nummer: 58570926

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de pensionhouder, instructeur cq trainer (hierna te noemen Solvej) in het kader van haar bedrijf aangaat, zijn de aan deze akte gehechte algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2

De overeenkomst is aangegaan voor (on)bepaalde tijd in (mondeling) overleg.

Artikel 3

De overeenkomst kan zowel door de klant als door Solvej in overleg worden opgezegd. Openstaande bedragen blijven ten alle tijden verschuldigd.

Artikel 4

Het is Solvej toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant ten aanzien van de betaling van het stalgeld en/of de training in verzuim is.

Het is de klant toegestaan de overeenkomst met een opzegtermijn van ten minste één maand te beëindigen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant de gehuurde paarden box per de datum van beëindiging te ontruimen en het bedrijf van de stalhouder ten spoedigste te verlaten met medeneming van al zijn eigendommen. Gemaakte onkosten en openstaande bedragen blijven ten alle tijden verschuldigd.

Artikel 5

De prijs van het stalgeld en voor de overeengekomen prestaties wordt vooraf met u doorgesproken.

Stalgeld- en/of training is inclusief BTW. Dit bedrag dient voor de 1e dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft te worden voldaan op:

IBAN: NL08KNAB0259771678 t.n.v. Dressuur- en Africhtingsstal Solvej o.v.v. naam en maand – tenzij anders is afgesproken.

In het geval dat de stallingstermijn korter is dan 1 maand, wordt het stalgeld cq de training naar ratio berekend.

Solvej hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.

Solvej heeft het recht om de prijs van het stalgeld, de training en/of instructie te verhogen.

De klant heeft het recht, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, de overeenkomst op te zeggen. Wijzigingen in het BTW tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.

Artikel 6

De klant verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard gezond is en van alle inentingen is voorzien.

Bij het aangaan van de overeenkomst dient het inentingsbewijs en in verband met de wetgeving het paspoort te worden overlegd.

Solvej behoudt zich het recht voor om het paard in overleg met de klant eventueel te laten onderzoeken, mocht het vermoeden bestaan van een besmettelijke ziekte of blessure, de hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

De verzorging van het paard houdt het volgende in:

1. Dagelijkse verzorging:
Het paard wordt door de stalhouder 2x daags krachtvoer en 3x daags hooi gevoerd. De stallen worden dagelijks uitgemest en voorzien van bodembedekking. De paarden hebben de mogelijkheid tot dagelijkse weidegang (tenzij weersomstandigheden dit niet toelaten) en worden zo goed mogelijk verzorgd.

2. Medische verzorging:
Het paard moet ieder jaar worden ingeënt, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen. Ontwormen dient elk voor- en najaar of aan de hand van een mestonderzoek te gebeuren op kosten van de klant. Daarbij hoort elk paard jaarlijks gecontroleerd te worden door een erkende tandarts, in overleg en op kosten van de klant.

Het paard wordt met alle zorg en overleg getraind naar behoefte van het paard en de eigenaar.

Artikel 7

De deelname aan privéles geschiedt met het paard van de lesklant en is geheel op eigen risico.

Tijdens een les mag er niet gelongeerd worden in de rijbak.

In het geval een ruiter niet aanwezig is tijdens een afgesproken les zonder tijdig te annuleren, dient deze les ten alle tijden betaald te worden.

De klant wordt verzocht om annuleringen zo vroeg mogelijk door te geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de planning.

Artikel 8

Solvej noch de stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de stalhouder aangeboden producten.

Solvej is niet aansprakelijk voor schade aan het paard en/of de ruiter.

Uiteraard kan de klant van Solvej verwachten dat er met uiterste zorgvuldigheid gewerkt wordt.

Stalling- en/of training van uw paard, gebruik van de accommodatie en weiden is voor eigen risico.

Artikel 9

De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.

Alsmede dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Voor aanvang van het ingaan van deze overeenkomst bent u gewezen op de aanwezigheid van de voorwaarden en huisregels. Door uw paard in stalling- en/of training te zetten, gebruik te maken van de accommodatie en/of les te nemen van Solvej gaat u akkoord met deze voorwaarden.

×

Hallo!

Klik om een WhatsApp chat te starten, of stuur een e-mail naar info@solvej.eu

× Waarmee kan ik u helpen?